Występują one we wszystkich zawodach

Zdaniem Lievegoeda istnieje 6 podstawowych nastawień (orientacji) życiowych, które przejawiają się w pracy zawodowej, choć wykraczają poza jej ramy. Występują one we wszystkich zawodach. Pracownicy, u których dominuje takie lub inne nastawienie, wnoszą do swego zawodu specyficzne wartości i czerpią ze swej pracy określone korzyści. Są to nastawienia: Badawcze, Refleksyjne,
Organizacyjne, Opiekuńcze, Innowacyjne, Utrwalające. Każde z tych nastawień ma dwie modalności: twórczą i nie- twórczą. Daje to w sumie 12 orientacji. Niektóre z nich pokrywają się z wymienionymi przez Scheina, inne są nowe. Brak wśród nich wyróżnionych przez Scheina ukierunkowań na niezależność i bezpieczeństwo, gdyż Lievegoed (nie znający cytowanej pracy Scheina) w małym stopniu uwzględnia nastawienie podmiotu na siebie: jedynie orientacja 2 nosi znamię tego nastawienia. W sumie obaj cytowani autorzy uzupełniają się wzajem, choć operują zupełnie innym warsztatem; Lievegoed powołuje się przede wszystkim na własną długoletnią pracę w charakterze konsultanta zawodowego, psychoterapeuty, opiekuna społecznego i wychowawcy.