Maflow praca do kitu

Akcentowany coraz szerzej w psychologii „słaby” model rozwoiu liczy się z tym, że rozwój psychiczny (w terminologii angielskiej — powtórzmy — behawioralny) ma zarówno tak dobrze już opisane podobieństwa z rozwojem biologicznym (następstwo ■ -y. w określonych interwałach czasu itp.), ja!k i cechy swoiste, różnice, które w modelu biologicznym sie nie mieszczą. Może on polegać na korzystnych zmianach zarówno ilościowych, jak i ¡jakościowych, obserwowanych zarówno u wielu ludzi, jak i tylko u niektórych. Może mieć różne mechanizmy i różny przebieg i nie musi zmierzać do z górv określonego stanu końcowego, tak wiżnpgo w biologicznym modelu rozwoju. Ta Wielość możliwości dała asuront do mówienia o ..pluralistycznym” pojmowaniu rozwoiu (Baltes, Beese 1984). Rozszerza ono wydatnie nasae pole widzenia, lecz zarazem, ze zrozumiałych względów, utrudnia znalezienie jednej, uniwersalnej definicji interesującego nas tu procesu.
Pluralistyczne rozumienie rozwoju dopuszcza istnienie wielu jp^o definicii. dostosowanych do wielorakich form i przejawów tego procesu. Zilustrujemy to przykładami. Za cząstkową definicie rozwoju, wyrażającą ekologiczny r>imkt widzenia. uznać można określenie U. Bronfenbrennera, który rozumie przez rozwói wzrost zdolności rozumienia przez iednostkę swego otoczenia i ustosunkowywania sie do niego oraz podtrzymywania lub zmieniania dotychczasowych właściwości tego otoczenia (Bronfenbrenner 1979).