Różnice międzyosobniczych

Przedstawiony diagram daje wyobrażenie o wielkiej liczbie różnic międzyosobniczych, które mogą wchodzić w grę przy porównywaniu konkretnych biografii. Poszukując modelu bardziej uproszczonego, W.M. Runyan (1984) zaproponował fazowo- -stanową technikę opisu ważnych aspektów biegu życia. Zakłada ona, że w danej fazie życia jednostki jej wykształcenie, rodzaj pracy itp. może przyjmować jeden z wyróżnionych stanów. Autor zastosował bardzo prostą wersję tego modelu do opracowania danych biograficznych 614 Amerykanów w wieku 35—45 lat. Wyróżnił w ich życiu 4 stadia i 4 stany w każdym stadium, (rys. 16). Stadia te i stany to: Urodzenie się w rodzinie, której ojciec był pracownikiem; niewykwalifikowanym, półwykwalifikowanym, wykwalifikowanym,
wysoko wykwalifikowanym lub kierownikiem. Uzyskanie wykształcenia: podstawowego,
niepełnego średniego, średniego, wyższego. Rodzaj pierwszej pracy zawodowej:
niewykwalifikowana, półwykwalifikowana, wykwalifikowana, wysoko wykwalifikowana.
Rodzaj ostatniej pracy (wykonywanej w chwili objęcia badaniami) — jak w punkcie III.
Liczba teoretycznie możliwych ścieżek życiowych, uwzględniających wszystkie 4 fazy i 4 stany w każdej fazie, wynosi 4 – 4 • 4 – 4 = 256. Rysunek 16 pokazuje ścieżki osoby A i B. W zbadanej grupie 99 ścieżek życiowych nie było wcale reprezentowanych (nie zdarzyło się np., by ktoś bez wykształcenia objął od razu pracę wysoko kwalifikowaną). Ponad połowa badanych (54%) uplasowała się na 27 ścieżkach. Metoda ta pozwala przewidywać prawdopodobieństwo zmiany stanu w fazie następnej w zależności od jednej lub wielu faz poprzednich.